Kronoloogia

1803 – Allgemeine Burschenschaft
1808 – Landsmannschaft (korp!-i eelkäija) Curonia
1810 – Estonia, Livonia, Finnonia. Repräsentanten Convent R!C!
1821 – vaikiv nõusolek ülikooli poolt korp!-ide olemasoluks
1832 – Chargierten Convent Ch! C!
1855 – korporatsioonide legaliseerimine
1862 – luba välismärke kanda
1870 – “Kalevipoja õhtud”. EÜSi asutamine (märts)
1874 – prooviti asutada eesti korporatsiooni Vironia
1881 – Ch!C! ei kinnita Vironiat
1883 – EÜSi kinnitamine (16. veebruar)
1884 – EÜSi Otepää väljasõit (22-24. mai)
1888 – järgmine katse asutada eesti korporatsiooni Fr! Viliensis
1890 – algas ülikooli venestamine
1891 – Fr! Vil! likvideerimine. Värvid hoiule EÜSi
1894 – välismärkide kandmise keeld (kuni 1895)
1906 – organiseerumisvabadus, siit tsaariaja lõpuni 10 korp!!, 20 seltsi, 9 ringi, 33 semljatsestvot.
1907 – vene üliõpilaste absoluutne enamus, saksa korp!ide allakäik
1912 – Korp! Fraternitas Esticast heideti 11 kaasvõitlejat välja, kes panid aluse C!U!-le. (25. aprill vkj.)

C!U! asutamiskoosolek. (5. detsember vkj., 18. detsember ukj.) Nimi “Ugala” – ksv! H. Karro; must-sinine-valge värvikombinatsioon ksv! E. Pikat.

1913 – C!U! kinnitamine Riia õppekonna kuraatori Stserbakovi poolt. (17. oktoober vkj., 30. oktoober ukj.)

C!U! värvides ülesastumine. (28. oktoober vkj. , 10. november ukj.)

Asutajaliikmed: vil! Alfred Ruus, jur; ksv!! Aleksander Alver, theol; Hans Karro (Karu), phil; Jaan Kehrberg (Keerpärg), med; Jaak Kotkas, jur; Paul Kuusik, theol; Eduard Kärner, med; Adalbert Lübeck, med; Julius Prisko, med; Paul Ruus, med; Helmut Torrim, theol; Richard Villems, med.

Ülesastumise ajani võetud lihtliikmed: Anton Eilart, theol; Johannes Imelik, theol; Eduard Kaar, med; Viktor Crull, med; Andres Vaher, jur; Johannes Õunap, rer.nat.

Esimene eestseisus: senior – Lübeck; subsenior – Kärner; scriba – Karro; esimene vanamees – Kehrberg.

1914 – Tartu Ülikooli üliõpilastest 1/8 eestlasi.
1915 – asutati EKL – Eesti Korporatsioonide Liit.
1918 – C!U! astumine in corpore Vabadussõtta (12. november). Vabadussõjas langesid tgl! Karl Kurvits ja l!l! Hans Ostrat.
1919 – C!U! uuesti registreerimine E. V. Tartu Ülikooli juures (5. detsember).
1921 – C!U! ruumes taas alkoholi tarvitamine lubatud (7. november).
1922 – Korp! Tervetia asutamine (30. aprill). Tervetia lipukiri: Visu par Latvija – visi viens: Kõik Läti eest, kõik ühe eest!
1922 – Turu Üliõpilaskonna asutamine (28. oktoober).
1930 – sõpruslepingu sõlmimine Turu Üliõpilaskonnaga (11. mai). See oli ainulaadne, et Ugalal oli leping kogu üliõpilaskonnaga, kui teistel korporatsioonidel olid lepingud vaid üksikute osakondadega. Tollal oli TÜÜ liikmete arv suhteliselt võrdväärne Ugala omaga, mõnesaja juures. Praegu kümnetesse tuhandetesse mineva ja sisult erineva organisatsiooni tüübiga on raske lähedasi sidemeid hoida. Siiski ei ole lepingut kunagi ametlikult katkestatud ja formaalsel tasemel suhtlus kestab edasi. Väga tihe on aga side vanade Turu vilistlastega.
1934 – Sõpruslepingu sõlmimine Korp! Tervetiaga. (15. detsember). Sidemed said alguse isiklikest suhetest Vabadussõja päevilt. Praegu on Korp! Tervetia tegevus Riias taastunud ning sidemed võtavad jälle hoogu.
1940 – C!U! keelustamine
1948 – esimene väliskoondis Uppsalas, hiljem koondised Rootsis, Austraalias, Kanadas ja USA’s.
1988 – Taasasutamise koosolek Tartus (17. oktoober), põhikirja kinnitamine ülikooli poolt (25. november), pidulik ülesastumine, lipu õnnistamine. (17. detsember).
1994 – Tartu linnavalitsus tagastab Ugala maja Vilistlaskogule (17. november).


Pärast taastamist on Ugalal olnud vahetusleping Uppsala Ülikooli juurest Södermanland-Nerikes Nation’iga. Samast ülikoolist on suhted ka Upplands Nation’iga. Helsingist on läbikäimine soomerootslaste Nylands Nation’iga. Viimasel ajal on sidemed arenema hakanud Saksa korporatsioonidega: Bonnist Corps Palatia’ga ja Berliinist Corps Vandalia-Teutonia’ga.